ત્રિકોણમિતીય પ્રતિવિધેયો  MCQs

MCQs of ત્રિકોણમિતીય પ્રતિવિધેયો

Showing 1 to 10 out of 139 Questions
1.
sin(3sin-113) = _____ .
(a) 2327
(b) 13
(c) 2723
(d) 239
Answer:

Option (a)

2.
જો કોઈક x  (-1,1) માટે sin-1x=π7 તો cos-1x = _____.
(a) 3π14
(b) 5π14
(c) π14
(d) 6π7
Answer:

Option (b)

3.
sec2(tan-12) + cosec2(cot-13) = _____ .
(a) 15
(b) 6
(c) 13
(d) 25
Answer:

Option (a)

4.
cos-1(cos 7π6) = _____ .
(a) π6
(b) 5π6
(c) -π6
(d) 7π6
Answer:

Option (b)

5.
 cos-1 નો પ્રદેશગણ _____ છે.
(a) (-, )
(b) [0, 1]
(c) [0, Π]
(d) [-1,1]
Answer:

Option (d)

6.
tan-1 નો વિસ્તાર _____ છે.
(a) (-π, π)
(b) R
(c) (0, π)
(d) (-π2, π2)
Answer:

Option (d)

7.
 cos-1(cos(-π3)) નું મૂલ્ય _____ છે.
(a) -π3
(b) π3
(c) 4π3
(d) 2π3
Answer:

Option (b)

8.
sin-1(cos π6) = _____.
(a) π6
(b) π3
(c) π2
(d) 3π2
Answer:

Option (b)

9.
sin-1(sin5π3) નું મૂલ્ય _____ છે.
(a) -π3
(b) 5π3
(c) π3
(d) 2π3
Answer:

Option (a)

10.
cos( cos-1(-15) + sin-1(-15)) = _____ .
(a) 49
(b) 13
(c) 0
(d) -13
Answer:

Option (c)

Showing 1 to 10 out of 139 Questions