વિદ્યુતચુંબકીય તરંગો  MCQs

MCQs of વિદ્યુતચુંબકીય તરંગો

Showing 1 to 10 out of 130 Questions
1.
3 mm થી 100 mm સુધીની તરંગલંબાઈવાળા વિદ્યુતચુંબકીય તરંગો કૃત્રિમ ઉપગ્રહો દ્વારા થતા સંદેશાવ્યવહારમાં વપરાય છે, તો આ તરંગલંબાઈના ગાળાને અનુરૂપ આવૃત્તિનો ગાળો _____ છે.
(a) 30  MHzથી 104 MHz
(b) 300  MHzથી 105 MHz
(c) 3 MHzથી 3×108 MHz
(d) 3 MHzથી 106 MHz
Answer:

Option (b)

2.
રેડિયો-ખગોળશાસ્ત્રીય અભ્યાસો પરથી એવું માલૂમ પડ્યું છે કે, આંતર ગેલેક્સી અવકાશમાંથી 21cm તરંગલંબાઇનું વિદ્યુતચુંબકીય વિકિરણ પૃથ્વી પર આવી રહ્યું છે, તો આ વિકિરણની આવૃત્તિ _____ હશે.
(a) 1.43 GHz
(b) 1.43 MHz
(c) 1.43 kHz
(d) 1.43 Hz
Answer:

Option (a)

3.
જો νg, νx અને νm એ અનુક્રમે γ-rays, X-rays અનેમાઇક્રોવેવ્ઝની અવકાશમાં ઝડપ હોય, તો
(a) νg > νx > νm
(b) νg< νx < νm
(c) νx > νm > νg
(d) νg =  νx =  νm
Answer:

Option (d)

4.
જો μr અને K એ આપેલ માધ્યમની અનુક્રમે સાપેક્ષ પરમીએબિલિટી અને ડાઇ-ઇલેક્ટ્રિક અચળાંક હોય, તો માધ્યમનો વક્રીભવનાંક n = _____ .
(a) μrK
(b) μ0ε0
(c) 1μrK
(d) μrK
Answer:

Option (a)

5.
એક વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગમાં E નું મહત્તમ મૂલ્ય 18 V m-1 છે, તો B નું મહત્તમ મૂલ્ય _____ .
(a) 3×10-6
(b) 6×10-8 T
(c) 9×10-9 T
(d) 2×10-10 T
Answer:

Option (b)

6.
અવકાશમાંથી પસાર થતું એક વિદ્યુતચુંબકીય તરંગ નીચેના સમીકરણ વડે રજૂ કરી શકાય છે : E = E0 sin(ωt - kx) અને B = B0 sin(ωt - kx) તો નીચેનામાંથી કયો વિકલ્પ સાચો છે ?
(a) E0B0 = ωk
(b) E0ω = B0k
(c) E0k = B0ω
(d) E0B0 = 1ωk
Answer:

Option (c)

7.
એક સમતલ વિદ્યુતચુંબકીય તરંગ X-દિશામાં ગતિ કરે છે. કોઈ એક સ્થાને અને ક્ષણે તેના વિદ્યુતક્ષેત્રનો ઘટક E = 6.3 j^ V m-1 છે. આ સ્થાને અને સમયે તેના ચુંબકીય ક્ષેત્રનો ઘટક _____ હોય.
(a) 2.1 × 10-8 k^ T
(b) -2.1 × 10-8 k^ T
(c) 6.3  k^ T
(d) -6.3  k^ T
Answer:

Option (a)

8.
બે વિજાતીય વિદ્યુતભારિત કણો મુક્ત અવકાશમાં તેમના મધ્યમાનસ્થાનની આસપાસ 109 Hz આવૃત્તિથી દોલન કરે છે. તેમને અનુરૂપ ઉત્પન્ન થયેલા વિદ્યુતચુંબકીય તરંગોની તરંગલંબાઇ _____ હશે.
(a) 0.3 m
(b) 3 × 1017 m
(c) 109 m
(d) 3.3 m
Answer:

Option (a)

9.
સોડિયમ જોડકા (Doublet) ની તરંગલંબાઇઓ 5890 A° અને 5896 A° વિદ્યુતચુંબકીય વર્ણપટના _____ વિસ્તારમાં આવે છે.
(a) ઇન્ફ્રારેડ
(b) દ્રશ્યપ્રકાશ
(c) અલ્ટ્રાવાયોલેટ
(d) માઇક્રોવેવ
Answer:

Option (b)

10.
અવકાશમાં એક વિદ્યુતચુંબકીય તરંગની આવૃત્તિ 2 MHz છે. જેની સાપેક્ષ પરમિટિવિટી εr = 4.0 હોય તેવા માધ્યમમાંથી આ તરંગ પસાર થાય, ત્યારે તેની તરંગલંબાઇ _____ અને આવૃત્તિ _____ .
(a) બમણી થાય, અડધી થાય.
(b) બમણી થાય, અચળ રહે.
(c) અડધી થાય, બમણી થાય.
(d) અડધી થાય, અચળ રહે.
Answer:

Option (d)

Showing 1 to 10 out of 130 Questions