નિશ્વાયક  MCQs

MCQs of નિશ્વાયક

Showing 1 to 10 out of 83 Questions
1.
2344 x6 x8 x578 = ____
(a) 18x
(b) 0
(c) 1
(d) 18x3
Answer:

Option (b)

2.
2008200920102011 નું મૂલ્ય _____ છે.
(a) -1
(b) 1
(c) -2
(d) 2
Answer:

Option (c)

3.
x1y + zy1z + xz1x + y = _____
(a) x + y + z
(b) (x + y)(y + z)(z + x)
(c) 3
(d) 0
Answer:

Option (d)

4.
sin40ο-cos40οsin50οcos50ο = _____
(a) 0
(b) 1
(c) -1
(d) નું અસ્તિત્વ નથી
Answer:

Option (b)

5.
જો D = 2315-1274-1, D પર R12(-1) ક્રિયા કરતાં D _____ થાય.
(a) -1  3   16-1   274-1
(b) 2  1   15-6   27-3-1
(c) -3  4 -15-1   274-1
(d) 2  3   13-4   174-1
Answer:

Option (d)

6.
525354515253535455 = _____
(a) 59
(b) 512
(c) 50
(d) 0
Answer:

Option (d)

7.
જો D1 = 1yzx1zxy1xyz અને D2= 111xyzx2y2z2, તો _____
(a) D1 + 2D2 = 0
(b) 2D1 + D2 = 0
(c) D1 + D2 = 0
(d) D1 = D2
Answer:

Option (c)

8.
જો a ≠ 0, b ≠ 0, c ≠ 0 અને 0x2 + ax4 + bx2 - a0x - cx3 - bx2 + c0 = 0, તો x = _____
(a) 1
(b) 0
(c) a + b + c
(d) -(a + b + c)
Answer:

Option (b)

9.
જો x, y, z ∈ R, x > y > z, તો D = (x +1)2(y +1)2(z + 1)2xyz111 એ _____ છે.
(a) ઋણ
(b) ઘન
(c) શૂન્ય
(d) વાસ્તવિક નથી.
Answer:

Option (b)

10.
જો D = 1cosθ1-cosθ1cosθ-1-cosθ1, તો D _____ અંતરાલમાં છે.
(a) 2, 
(b) (2, 4)
(c) [2, 4]
(d) [-2, 2]
Answer:

Option (c)

Showing 1 to 10 out of 83 Questions