ઓલ્ટરનેટીંગ કરન્ટ  MCQs

MCQs of ઓલ્ટરનેટીંગ કરન્ટ

Showing 1 to 10 out of 130 Questions
1.
L-R A.C. પરિપથમાં t સમયે વિદ્યુતપ્રવાહ I અને વિદ્યુતપ્રવાહના ફેરફારનો સમય દર dIdt છે, તો ઇન્ડકટરના બે છેડા વચ્ચે વિદ્યુતસ્થિતિમાનના તફાવતનું મૂલ્ય _____ હોય.
(a) LdIdt
(b) 1LdIdt
(c) LI
(d) LI
Answer:

Option (a)

2.
એક A.C. પરિપથમાં પ્રવાહનું મૂલ્ય 1 સેકન્ડમાં 120 વખત શૂન્ય થાય છે, તો A.C. પ્રવાહની આવૃત્તિ _____ Hz થાય.
(a) 50
(b) 100
(c) 60
(d) 120
Answer:

Option (c)

3.
L-C-R પરિપથમાં A.C. પ્રાપ્તિસ્થાનની કોણીય આવૃત્તિ ઘટાડતાં કેપેસિટિવ રિએકટન્સ _____ અને ઇન્ડક્ટિવ રિએકટન્સ _____ .
(a) વધે, ઘટે
(b) વધે, વધે
(c) ઘટે, વધે
(d) ઘટે, ઘટે
Answer:

Option (a)

4.
L-C-R (A.C.) શ્રેણી-પરિપથમાં ઈમ્પિડન્સ ન્યૂનતમ ક્યારે બને છે ?
(a) જયારે અવરોધ શૂન્ય હોય ત્યારે
(b) જયારે ઈમ્પિડન્સનું મૂલ્ય શૂન્ય થાય ત્યારે
(c) જયારે વિદ્યુતપ્રવાહનું મૂલ્ય શૂન્ય થાય ત્યારે
(d) જયારે ઈમ્પિડન્સનો કાલ્પનિક ભાગ શૂન્ય થાય ત્યારે
Answer:

Option (d)

5.
L-C-R (AC) શ્રેણી-પરિપથમાં Q-ફેક્ટરનું મૂલ્ય _____ .
(a) લગાડેલ AC વોલ્ટેજની આવૃત્તિ પર આધાર રાખે છે.
(b) L, R અને C એમ ત્રણેયનાં મુલ્યો પર આધાર રાખે છે.
(c) માત્ર L અને C નાં મુલ્યો પર આધાર રાખે છે.
(d) પાવર ફેક્ટર પર આધાર રાખે અને ન પણ રાખે.
Answer:

Option (b)

6.
એક AC પરિપથમાં V અને I નીચેનાં સમીકરણો વડે આપવામાં આવ્યાં છે: V = 100 sin(100t) V, I = 100 sin100t +π3 mA તો પરિપથમાં પાવર _____ W.
(a) 104
(b) 10
(c) 2.5
(d) 5.0
Answer:

Option (c)

7.
100 Ω અવરોધ અને 1 H ઇન્ડકટન્સના શ્રેણી-જોડાણવાળા પરિપથમાંથી 50π Hz આવૃત્તિવાળો A.C. પ્રવાહ પસાર કરતાં વોલ્ટેજ અને પ્રવાહ વચ્ચેનો કળા-તફાવત _____ થાય.
(a) 60ο
(b) 45ο
(c) 30ο
(d) 90ο
Answer:

Option (b)

8.
L-C શ્રેણી AC પરિપથ માટે XL > XC હોય, તો પ્રવાહ વોલ્ટેજ કરતાં કળામાં _____ હોય છે.
(a) π2 જેટલો પાછળ
(b) π2 જેટલો આગળ 
(c) π જેટલો આગળ 
(d) π જેટલો પાછળ 
Answer:

Option (a)

9.
તત્કાલીન AC પ્રવાહ I=100cos(200t+45°) A માટે પ્રવાહનું rms મૂલ્ય કેટલું થાય ?
(a) 502  A
(b) 100 A
(c) 1002  A
(d) શૂન્ય
Answer:

Option (a)

10.
L-C-R AC શ્રેણી-પરિપથમાં અનુનાદ માટે અનુનાદ-આવૃત્તિ f0 = _____ થાય.
(a) 12πLC 
(b) 2πLC 
(c) LC2π
(d) 2πLC
Answer:

Option (a)

Showing 1 to 10 out of 130 Questions