સાતત્ય અને વિકલન  MCQs

MCQs of સાતત્ય અને વિકલન

Showing 1 to 10 out of 178 Questions
1.
ddxsec-1xx =-3 =_____
(a) 1x2-1
(b) -1x2-1
(c) 162
(d) -162
Answer:

Option (c)

2.
ddxx2=_____(x>0)
(a) xx-1
(b) xx
(c) 0
(d) xx(1 + log x)
Answer:

Option (d)

3.
ddx(sin-1x + cos-1x) = _____ (x < 1)
(a) 0
(b) 21-x2
(c) 11-x2
(d) અસ્તિત્વ નથી.
Answer:

Option (a)

4.
ddxaa=_____ a>0
(a) aa(1 + loga)
(b) 0
(c) aa
(d) અસ્તિત્વ નથી.
Answer:

Option (b)

5.
ddxe5x = _____ .
(a) e5x 
(b) 5e5x 
(c) 5x e5x-1 
(d) 0
Answer:

Option (b)

6.
ddx log x = _____ . (x0)
(a) 1x
(b) 1x
(c) અસ્તિત્વ નથી.
(d) ex
Answer:

Option (b)

7.
ddxsin3x =_____ .
(a) 3sin2x 
(b) 3cos2x 
(c) 3sin2x cosx 
(d) -3sin2x cosx 
Answer:

Option (c)

8.
ddxtannx = _____ .
(a) ntann-1x 
(b) ntann-1x sec2x
(c) nsec2nx
(d) ntann-1x secn-1x
Answer:

Option (b)

9.
જો f(x) = ax + b  1 x < 57x - 5    5x < 10bx + 3ax  10સતત હોય, તો (a, b) = _____
(a) (5, 10)
(b) (5, 5)
(c) (10, 5)
(d) (0, 0)
Answer:

Option (b)

10.
જો f(x) = x      x0, 11x1
(a) f એ ફક્ત x = 1 આગળ સતત છે.
(b) f એ ફક્ત x = 1 આગળ અસતત છે.
(c) fR+ પર સતત છે.
(d) f એ x = 1 આગળ વ્યાખ્યાયિત નથી.
Answer:

Option (c)

Showing 1 to 10 out of 178 Questions