વિકલ સમીકરણો  MCQs

MCQs of વિકલ સમીકરણો

Showing 1 to 10 out of 143 Questions
1.
y=Asinx + Bcosx જેનો વ્યાપક ઉકેલ હોય તેવા વિકલ સમીકરણની કક્ષા _____(જ્યાં A, B સ્વૈર અચળ છે.)
(a) 4
(b) 2
(c) 0
(d) 3
Answer:

Option (b)

2.
d3ydx32 + d2ydx23 + y = 0 ની કક્ષા અને પરિમાણ અનુક્રમે_____છે.
(a) 3, 2
(b) 2, 3
(c) 3, વ્યાખ્યાયિત નથી
(d) 2, 3
Answer:

Option (a)

3.
y'+y=5y' નું પરિમાણ_____છે .
(a) 1
(b) 2
(c) વ્યાખ્યાયિત નથી
(d) -1
Answer:

Option (b)

4.
વિકલ સમીકરણ dydx=-x+y1+x2 એ_____વિકલ સમીકરણ છે.
(a) વિયોજનીય ચલનું
(b) સમપરિમાણીય
(c) સુરેખ
(d) દ્રિતીય કક્ષાનું
Answer:

Option (c)

5.
સમપરિમાણ વિધેય f(x, y)=x3-y3x+y નું પરિમાણ_____છે.
(a) 1
(b) 2
(c) 3
(d) વ્યાખ્યાયિત નથી
Answer:

Option (b)

6.
વિકલ સમીકરણ dydx=1x+y+2 નો સંકલ્યકારક અવયવ_____છે.
(a) ex
(b) ex+y+2
(c) e-y
(d) log x+y+2
Answer:

Option (c)

7.
લંબાતિવલય x2-y2=a2 સમુદાયનું વિકલ સમીકરણ_____છે.
(a) y2=0
(b) xy + y2=0
(c) yy1=x
(d) xy1 + y=0
Answer:

Option (c)

8.
વિકલ સમીકરણ dydx+x2d2ydx2+xy=sinx ના કક્ષા અને પરિમાણ અનુક્રમે તો,_____
(a) 1, 1
(b) 2, 1
(c) 3, 1
(d) 2, અવ્યાખ્યાયિત
Answer:

Option (b)

9.
નીચેના પૈકીનું કયું વિધેય સમીકરણ dydx2-xdydx+y=0 નો ઉકેલ છે ?
(a) y=4x
(b) y=4
(c) y=2x2+4
(d) y=2x-4
Answer:

Option (d)

10.
વિકલ સમીકરણ xdydx+y=0 નો ઉકેલ _____છે
(a) exy=c
(b) y=cx
(c) x=cy
(d) exy=c
Answer:

Option (a)

Showing 1 to 10 out of 143 Questions