સદિશનું બીજગણિત  MCQs

MCQs of સદિશનું બીજગણિત

Showing 1 to 10 out of 187 Questions
1.
x¯=(-2 , 1 , -2)ની દિશામાં એકમ સદિશ _____ છે.
(a) (23,-13, 23)
(b) (-23, 13, -23)
(c) (-29, 19, -29)
(d) (29, -19, 29)
Answer:

Option (b)

2.
______એકમ સદિશ નથી.(α  nπ2; n Z)
(a) (cosα, sinα)
(b) (-cosα, -sinα)
(c) (-cos2α, sin2α)
(d) (cos2α, sinα)
Answer:

Option (d)

3.
x¯×y¯ = (7,2,-3), તો y¯×x¯ =_____
(a) (7,2,-3)
(b) (-3,2,7)
(c) (-7,-2,3)
(d) (3,-2,-7)
Answer:

Option (c)

4.
x¯=y¯=1,x¯  y¯,તો x¯+y¯=_____
(a) 3
(b) 2
(c) 1
(d) 0
Answer:

Option (b)

5.
જો x¯=3y¯, તો x¯×y¯=_____
(a) 3y¯2
(b) 3x¯2
(c) 0¯
(d) 13y¯2
Answer:

Option (c)

6.
x¯=(2, 3),y¯=(5,-2) એ _____ સદિશો છે.
(a) સમરેખ
(b) અસમરેખ
(c) સમદિશ
(d) વિરુદ્ધદિશાના
Answer:

Option (b)

7.
જો x¯=(a, 4, 2a) અને y¯=(2a,-1, a) પરસ્પર લંબ હોય,તો a = _____
(a) 2
(b) 1
(c) 4
(d) કોઈપણ વાસ્તવિક સંખ્યા
Answer:

Option (b)

8.
 (a, 1,-2), (1, 1, 3), (8, 5, 0) સમતલીય હોય તો a = _____
(a) -5
(b) 5
(c) -2
(d) 2
Answer:

Option (d)

9.
જો x¯=(3, 1, 0), y¯=(2, 2, 3), z¯=(-1, 2, 1) માટે x¯(y¯+kz¯) તો k=_____
(a) 8
(b) 4
(c) 18
(d) 14
Answer:

Option (a)

10.
જો  x¯=(1, 2, 4), y¯=(-1,-2, k), k-4  તો x¯·y¯_____x¯y¯
(a) <
(b) >
(c) =
(d)
Answer:

Option (a)

Showing 1 to 10 out of 187 Questions