સુરેખ આયોજન  MCQs

MCQs of સુરેખ આયોજન

Showing 1 to 10 out of 31 Questions
1.
સુરેખ આયોજનના પ્રશ્નમાં આલેખ હેતુલક્ષી વિધેય _____
(a) અચળ હોય
(b) નું ઈષ્ટતમ મૂલ્ય શોધવાનું હોય
(c) અસમતા હોય
(d) દ્વિઘાત સમીકરણ હોય
Answer:

Option (b)

2.
ધારો કે x અને y એ સુરેખ આયોજનના પ્રશ્નનો ઈષ્ટતમ ઉકેલ હોય, તો
(a) z = λx + (1  λ)y, λ  R પણ ઈષ્ટતમ ઉકેલ હોય
(b) z = λx + (1  λ)y, 0 ≤ λ  1 પણ ઈષ્ટતમ ઉકેલ હોય
(c) z = λx + (1 + λ)y, 0 ≤ λ  1  પણ ઈષ્ટતમ ઉકેલ હોય
(d) z = λx + (1 + λ)y, λ  R પણ ઈષ્ટતમ ઉકેલ હોય
Answer:

Option (b)

3.
હેતુલક્ષી વિધેયનું ઈષ્ટતમ મૂલ્ય ક્યાં બિંદુએ પ્રાપ્ત થાય છે ?
(a) અસમતા સમીકરણના અક્ષો સાથેના છેદબિંદુએ
(b) અસમતા સમીકરણના ફક્ત X-અક્ષ સાથેના છેદબિંદુએ
(c) શક્ય ઉકેલ પ્રદેશના શિરોબિંદુ આગળ
(d) ઊગમબિંદુએ
Answer:

Option (c)

4.
કોઈક મર્યાદાઓની અસમતા સંહતિથી રચના શક્ય ઉકેલના પ્રદેશના શિરોબિંદુઓ (0, 10), (5, 5), (15,15), (0, 20) છે. ધારો કે z = px + qy જ્યાં p, q > 0. જો z ની મહત્તમ કિંમત શિરોબિંદુ (15, 15) અને (0, 20) બંને આગળ મળે તો p તથા q વચ્ચેનો સબંધ _____
(a) p = q
(b) p = 2q
(c) q = 2p
(d) q = 3p
Answer:

Option (d)

5.
નીચે આપેલામાંથી કયું વિધાન સત્ય છે ?
(a) કોઈ પણ સુરેખ આયોજનના પ્રશ્નને ઓછામાં ઓછો એક ઈષ્ટતમ ઉકેલ હોય જ
(b) દરેક સુરેખ આયોજનના પ્રશ્નને અનન્ય ઈષ્ટતમ ઉકેલ હોય
(c) જો કોઈ પણ સુરેખ આયોજનના પ્રશ્નને બે બિંદુઓએ ઈષ્ટતમ ઉકેલ મળે તો તેને અનંત બિંદુઓએ ઈષ્ટતમ ઉકેલ મળે
(d) જો શક્ય ઉકેલનો પ્રદેશ અસીમિત હોય તો સુરેખ આયોજનના પ્રશ્નને ઈષ્ટતમ ઉકેલ ન જ મળે
Answer:

Option (c)

6.
x ≥ 6, y ≥ 2, 2x + y ≥ 10, x ≥ 0, y ≥ 0 શરતોને અધીન z = 6x +10yની ન્યુનતમ કિંમત શોધો. ઉપરના સુરેખ આયોજનના પ્રશ્નમાં કઈ મર્યાદા બિનજરૂરી છે ?
(a) x ≥ 6, y ≥ 2
(b) 2x + y ≥ 10, x ≥ 0, x ≥ 0, y ≥ 0 
(c) x  6
(d) x  6 , y ≥ 0
Answer:

Option (b)

7.
સુરેખ આયોજનના પ્રશ્નનો શક્ય ઉકેલ
(a) બધી જ મર્યાદાઓનું સમાધાન કરે જ.
(b) અમુક જ મર્યાદાઓનું સમાધાન કરે.
(c) હંમેશા શક્ય ઉકેલના પ્રદેશનું શિરોબિંદુ હોય જ.
(d) હંમેશા હેતુલક્ષી વિધેયનું ઈષ્ટતમપણાનું મૂલ્ય હોય જ.
Answer:

Option (a)

8.
3x + 6y ⩽ 6, 4x + 8y ⩾ 16 અને x ⩾ 0, y ⩾ 0 શરતોને આધીન z = x + 4y ની મહત્તમ કિંમત ____
(a) 4
(b) 8
(c) શક્ય ઉકેલનો પ્રદેશ અસીમિત છે.
(d) શક્ય ઉકેલનો પ્રદેશનું અસ્તિત્વ નથી.
Answer:

Option (d)

9.
સીમિત શક્ય ઉકેલના પ્રદેશના શિરોબિંદુઓ A(3, 3), B(20, 3), C(20, 10), D(18, 12) અને E(12, 12) છે. હેતુલક્ષી વિધેય z = 2x + 3yની મહત્તમ કિંમત ______
(a) 72
(b) 80
(c) 82
(d) 70
Answer:

Option (a)

10.
સીમિત શક્ય ઉકેલના પ્રદેશના શિરોબિંદુઓ A(3, 3), B(20, 3), C(20, 10), D(18, 12) અને E(12, 12) છે. હેતુલક્ષી વિધેય z = 2x + 3yની ન્યુનતમ કિંમત ______
(a) 49
(b) 15
(c) 10
(d) 05
Answer:

Option (b)

Showing 1 to 10 out of 31 Questions