ત્રિપરિમાણીય ભૂમિતિ  MCQs

MCQs of ત્રિપરિમાણીય ભૂમિતિ

Showing 1 to 10 out of 165 Questions
1.
ઊગમબિંદુમાંથી પસાર થતી અને 2π3,  π4, π3 માપના દિક્ ખૂણાઓવાળી રેખાનું સમીકરણ _____ થાય.
(a) x = y-2 = z
(b) x -1= y-2 = z
(c) x = y-2 = -z
(d) x = y2 = z
Answer:

Option (c)

2.
(3, 4, 5) અને (4, 5, 6) માંથી પસાર થતી રેખાની દિક્ કોસાઈન _____ છે.
(a) 1, 1, 1
(b) 3, 3, 3
(c) 13, 13, 13
(d) 7, 9, 11
Answer:

Option (c)

3.
x2 = y1= z3 અને x-22 = y+11= 3-z-3 એ _____ રેખાઓ છે.
(a) સમાંતર
(b) પરસ્પર લંબ
(c) સંપાતી
(d) લઘુકોણમાં છેદતી
Answer:

Option (a)

4.
ઊગમબિંદુમાંથી પસાર થતી અને Y-અક્ષને સમાંતર રેખાનું સમીકરણ _____ છે.
(a) x1 = y0 = z0
(b) x0 = y1 = z0
(c) x1 = y0 = z1
(d) x1 = y1 = z0
Answer:

Option (b)

5.
x = k+1, y = 2k-1, z = 2k+3 અને x-12 = y+11 = z-1-2 વચ્ચેના ખૂણાનું માપ _____ છે.
(a) sin-143
(b) cos-149
(c) sin-153
(d) π2
Answer:

Option (d)

6.
સમતલ x = 2 નો અભિલંબ _____ છે.
(a) (0, 1, 1)
(b) (2, 0, 2)
(c) (1, 0, 0)
(d) (0, 1, 0)
Answer:

Option (c)

7.
સમતલ 3x - 4y + 7z = 2 ને લંબ _____ અને (-1, 2, 4) માંથી પસાર થતી રેખાની દિશા _____ છે.
(a) (3, 4, 7)
(b) (4, -6, 3)
(c) (-3, 4, -7)
(d) (-1, 2, 4)
Answer:

Option (c)

8.
સમતલ r¯ . (12, -4, 3) = 65 નું ઊગમબિંદુથી લંબઅંતર _____ થાય.
(a) 65
(b) 5
(c) -5
(d) 513
Answer:

Option (b)

9.
સમતલ 2x + 3y +6z - 15 =0 એ X-અક્ષ સાથે _____ માપનો ખૂણો બનાવે છે.
(a) cos-1357
(b) sin-137
(c) sin-127
(d) tan-127
Answer:

Option (a)

10.
સમતલો 2x - y + 2z = 1 અને 4x - 2y + 4z = 1 વચ્ચેનું લંબઅંતર _____ છે.
(a) 13
(b) 3
(c) 16
(d) 6
Answer:

Option (c)

Showing 1 to 10 out of 165 Questions