ઘન અવસ્થા  MCQs

MCQs of ઘન અવસ્થા

Showing 1 to 10 out of 151 Questions
1.
સોડિયમ ક્લોરાઈડ કયા પ્રકારનો ઘન છે ?
(a) આયનીય
(b) આણ્વિય
(c) સહસંયોજક
(d) ધાત્વિક
Answer:

Option (a)

2.
આયનીય ઘનના ગલનબિંદુ _____ હોય છે.
(a) ઘણા ઊંચા
(b) સામાન્ય
(c) ઘણા નીચા
(d) અસામાન્ય
Answer:

Option (a)

3.
ક્વાટૅ્ઝ કેવા પ્રકારનો ઘન છે ?
(a) આયનીય
(b) આણ્વિય
(c) સહસંયોજક
(d) ધાત્વિક
Answer:

Option (c)

4.
સિલ્વર ધાતુની સ્ફટિક રચના કેવી છે ?
(a) fcc
(b) સાદો ઘન
(c) bcc
(d) અસ્ફટિકમય
Answer:

Option (a)

5.
સાદા ઘનની પૅકિંગ -ક્ષમતા કેટલા ટકા છે ?
(a) 53.26
(b) 68.0
(c) 74.0
(d) 52.36
Answer:

Option (d)

6.
ચતુષ્ફલકીય છિદ્રોની સંખ્યા અષ્ટફલકીય છિદ્રોની સંખ્યા કરતા કેટલા ગણી હોય છે ?
(a) 4
(b) 8
(c) 2
(d) 0.5
Answer:

Option (c)

7.
અંતઃકેન્દ્રિત ઘનના એકમ કોષના પરમાણુની સંખ્યા કેટલી છે ?
(a) 2
(b) 1
(c) 4
(d) 6
Answer:

Option (a)

8.
ફલક કેન્દ્રિત ઘનના એકમ કોષમાં પરમાણુની સંખ્યા કેટલી છે ?
(a) 2
(b) 1
(c) 4
(d) 6
Answer:

Option (c)

9.
નીચેનામાંથી ક્યા સંયોજનમાં શોટ્કી ક્ષતિ રહેલી છે ?
(a) NaCl
(b) ZnS
(c) SiO2
(d) SrCl2
Answer:

Option (a)

10.
નીચેનામાંથી ક્યા સંયોજનમાં ફ્રેન્કલ ક્ષતિ રહેલી છે ?
(a) NaCl
(b) ZnS
(c) KBr
(d) SrCl2
Answer:

Option (b)

Showing 1 to 10 out of 151 Questions